TB v/v chuyển giao dịch cổ phiếu từ SGDCCK Tp.HCM sang SGDCK Hà Nội

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Thực hiện Công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 03/3/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK TP.HCM) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCK HN);

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT, ngày 15/3/2021 của HĐQT Công ty CP Giống cây trồng miền Nam thông qua việc cho Công ty tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ SGDCK TP.HCM (HSX) sang SGDCK Hà Nội (HNX).

Để giảm tải cho hệ thống giao dịch của Sở GDCK TP.HCM và đảm bảo quyền lợi của các Nhà đầu tư, Công ty CP Giống cây trồng miền Nam kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho phép Công ty được tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thời gian thực hiện chuyển giao dịch ngay sau khi được các Cơ quan chấp thuận. Đồng thời sau khi hệ thống giao dịch mới của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) được vận hành trở lại, SSC sẽ chuyển về sàn giao dịch HSX.

Tải về Công văn
96/CV-SSC và Nghị quyết 06/NQ-HĐQT