Rau khác

TGST(ngày): 75-80 

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh, dễ trồng, ít bệnh, trồng được lâu năm trên nhiều vùng sinh thái

TGST(ngày): 75-80

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh, dễ trồng, ít bệnh, trồng được quanh năm trên nhiều vùng sinh thái.

TGST(ngày): 75-80

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh, dễ trồng, ít bệnh