Rau họ đậu

TGST(ngày): 45-50 ngày sau khi gieo.

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, chống chịu tốt, thích nghi rộng.
– Cây nhiều hoa, dễ đậu trái.
– Trái dài, tròn, màu xanh nhạt.
– Năng suất: Đồng bằng 20-25 tấn/ha, vùng cao: 30-35 tấn/ha.

TGST(ngày): 43-45 ngày sau khi gieo.

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, chống chịu tốt.
– Thích hợp trồng quanh năm ở vùng cao và vụ Đông xuân ở Đồng bằng
– Cây nhiều hoa, dễ đậu trái.
– Trái thẳng, dài 13-15 cm, màu xanh mỡ.
– Thịt giòn, ngon ngọt.
– Năng suất: 20-25 tấn/ha.

TGST(ngày): 45-50 ngày sau khi gieo.

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, chống chịu tốt, thích nghi rộng.
– Cây nhiều hoa, dễ đậu trái.
– Trái màu xanh nhạt, dài 50-60 cm.
– Thịt trái dày, ăn giòn, ngon ngọt, hạt màu trắng.
– Năng suất: 30-35 tấn/ha.

TGST(ngày): 40-42 ngày sau khi gieo.

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, chống chịu tốt, thích nghi rộng.
– Trái màu xanh trung bình, hợp thị hiếu, dài 60-65 cm.
– Thịt dày, ngon ngọt, hạt màu trắng đỏ.
– Thu kéo dài.
– Năng suất: 30-35 tấn/ha.

TGST(ngày): 45-50 ngày sau khi gieo.

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, thích nghi rộng.
– Trái màu xanh trung bình, dài 55-60 cm.
– Thịt khá dày, ngon ngọt, hạt màu trắng đỏ.
– Thu kéo dài.
– Năng suất: 25-35 tấn/ha.