Rau ăn lá

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh , chống chịu bệnh tốt với điều kiện bất lợi . Ít nhiễm bệnh thối nhũn

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh , chống chịu bệnh tốt với điều kiện bất lợi

Đặc tính: ​Sinh trưởng mạnh , chống chịu tốt , trồng được quanh năm , bông đẹp

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh , chống chịu bệnh tốt 

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh , chống chịu tốt , thích nghi rộng