Bắp nếp

TGST(ngày): 62–64 ngày.

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, chống chịu sâu bệnh tốt.
– Độ đồng đều cây và trái cao.
– Dạng trái nù, tỷ lệ trái loại 1 ≥ 90%.
– Chất lượng: Mềm, dẻo, ngọt, thơm đặc trưng.
– Thích nghi rộng.
– Năng suất: 18–19 tấn trái tươi/ha.

TGST(ngày): 62–64 ngày.

Đặc tính:

– Sinh trưởng khỏe, cứng cây.
– Dạng trái hơi nù, vỏ bi kín, hạt màu trắng sữa.
– Chất lượng: Mềm, dẻo, ngọt, thơm đặc trưng.
– Năng suất: 19-20 tấn trái tươi/ha.

TGST(ngày): 62–65 ngày.

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, chống chịu sâu bệnh tốt.
– Độ đồng đều cây và trái cao.
– Trái to, dài, tỷ lệ trái loại 1 ≥ 90%.
– Chất lượng: Mềm, dẻo, ngọt, thơm đặc trưng.
– Thích nghi rộng.
– Năng suất: 11-13 tấn trái tươi/ha.