Báo cáo tình hình quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam 6 tháng đầu năm 2021
Time:

SSC - Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán 2021

SSC - Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán 2021
Time:

VSD - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

VSD - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán - SSC
Time:

Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam v/v thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền

Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam v/v thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền
Time:

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc - tháng 5/2021

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Sản xuất - tháng 5/2021
Time:

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng - tháng 5/2021

Công bố thông tin bất thường về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng - tháng 5/2021
Time:

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Time:

SSC Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020

SSC Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020
Time:

Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Time:

SSC công bố thông tin phát hành Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin phát hành Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho giai đoạn từ 01/01/2020 đến 31/12/2020
Time:

SGDCK Hà Nội - TB ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu chuyển giao dịch Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu chuyển giao dịch Công ty CP Giống cây trồng miền Nam (MCK: SSC)
Time:

VSD - TB v/v chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán SSC từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường niêm yết HNX

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Thông báo v/v chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán SSC từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường niêm yết HNX
Time: