Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Hội đồng quản trị SSC thông báo đến Quý cổđông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: 
  – Tên tổ chức niêm yết       : CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
  – Mã chứng khoán              : SSC
  – Ngày đăng ký cuối cùng : 22/3/2021

Thời gian : 01 buổi sáng, từ 8 giờ 00 ngày  23/4/2021 (thứ sáu)

Địa điểm : Tầng 8 Tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.  

Nội dung chính 
  − Báo cáo HĐQT năm 2020.
  − Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2020.
  − Báo cáo Ban Điều hành năm 2020.
  − Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ, chi trả cổ tức năm 2020.
  − Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, Đầu tư XDCB năm 2021.
  − Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021. 
  − Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.

Điều kiện tham dự :
  – Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SSC tính đến ngày  22/03/2021 đều có quyền tham dự Đại hội. 
  – Cổ đông vui lòng mang theo CMND/Passport, Thư mời, Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội.
  – Để chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức cũng như đảm bảo cho cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với Công ty, đề nghị Quý cổ đông:
   o Xác nhận tham dự cho anh Bình, chị Trinh theo số điện thoại, fax, email của Công ty hoặc di động: 0908.290482 (anh Bình) hoặc 0919.076997 (chị Trinh) trước ngày 20/4/2021. 
   o Trường hợp cổ đông không tham dự được thì ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự (theo Mẫu ủy quyền của SSC).
  – Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2020, mẫu Giấy ủy quyền sẽ được đăng tải trên Website www.ssc.com.vn  trước ngày họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Tải về
Thông báo và  Giấy Ủy Quyền