Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Kính gửi:  - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
                  - Các Thành viên lưu ký

 
Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM (CNVSD)
thông báo về ngày  đăng ký cuối cùng

  Tên TCPH: CTCP Giống cây trồng miền Nam
  Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Giống cây trồng miền Nam
  Mã chứng khoán: SSC
  Mã ISIN : VN000000SSC4
  Sàn giao dịch: HOSE
  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/9/2018
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Nội dung cụ thể:
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 01 buổi sáng, từ 8h00 ngày 10/10/2018 (thứ tư)
- Địa điểm thực hiện: Tầng 8, tòa nhà Pico Plaza - số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Q.Tân Bình, TP.HCM
- Nội dung họp:
+ Việc cổ phiếu SSC rời niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM
+ Việc giảm vốn điều lệ công ty;
+ Phê chuẩn chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT đã có hiệu lực từ ngày 01/8/2018;

   Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nội hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
   Thời hạn gửi thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 18/9/2018
   Trường hợp TVLK gửi thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
   Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Tải về Thông báo
1192/TB-CNVSD