Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Hội đồng quản trị SSC thông báo đến Quýcổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: 
  – Tên tổ chức niêm yết       : CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
  – Mã chứng khoán              : SSC
  – Ngày đăng ký cuối cùng : 18/3/2020

♦ Thời gian : 01 buổi sáng, từ 8 giờ 00 ngày  25/6/2020 (thứ năm)

♦ Địa điểm : Tầng 8 Tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.  

♦ Nội dung chính: 
  − Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020) và chiến lược 2021-2025 của HĐQT;
  − Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020) của Ban Kiểm soát.
  − Báo cáo Ban Điều hành năm 2019 & trình kế hoạch SXKD năm 2020;
  − Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ, chi trả cổ tức năm 2019;
  − Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020; 
  − Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
  − Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 (thủ tục đề cử, Danh sách ứng viên, Quy chế bầu cử, tiến hành bầu cử).

♦ Điều kiện tham dự.
  – Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SSC tính đến ngày  18/03/2020 đều có quyền tham dự Đại hội; 
  – Cổ đông vui lòng mang theo CMND/Passport, Thư mời, Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội;
  – Để chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức cũng như đảm bảo cho cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với Công ty, đề nghị Quý cổ đông:
   o Xác nhận tham dự cho anh Bình, chị Trinh theo số điện thoại, fax, email của Công ty hoặc di động: 0908.290482 (anh Bình) hoặc 0919.076997 (chị Trinh) trước ngày 22/6/2020. 
   o Trường hợp cổ đông không tham dự được thì ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự (theo Mẫu ủy quyền của SSC).
  – Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2019, mẫu Giấy ủy quyền sẽ được đăng tải trên Website www.ssc.com.vn  trước ngày họp ĐHĐCĐ 10 ngày.

Tải về
Thông báo và  Giấy Ủy Quyền