Thông báo v/v thay đổi ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Kính gửi:  - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
                  - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN.TP.HCM

Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (Mã chứng khoán SSC) trân trọng thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và chi nhánh Trung tâm Lưu ký Tp.HCM về việc thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, cụ thể như sau:
 - Ngày họp đã thông báo: ngày 11/4/2019
 - Ngày họp mới thay đổi: ngày 16/4/2019
 - Thời gian: 01 buổi sáng, từ 08 giờ 00 ngày 16/4/2019 (thứ ba)
Các nội dung khác của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 không thay đổi.

Tải về thông báo
61/TB-NSHC