Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi:   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                   - Sở Giao dịch chứng khoán
                   - Công ty đại chúng / Công ty quản lý quỹ

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:
- Tên tổ chức: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp: Quyết định số 67/QĐ-CĐK ngày cấp 17/11/2017 của Công đoàn Khối cơ sở Bộ NN-PTNT
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: 282 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.38442414        Fax: 028.3842387
- Email: southernseed@ssc.com.vn  Website: www.ssc.com.vn
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:
2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng):
- Họ và tên người nội bộ: Lê Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND, Hộ chiếu, thẻ căn cước : 025469625 cấp ngày 06/04/2011 tại Công an Tp.HCM
- Địa chỉ thường trú: 11/30A ấp 1, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: 0908.290482    Fax: 028.38442387
- Email: lebinh@ssc.com.vn
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Chủ tịch công đoàn.
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Công đoàn cơ sở công ty CP Giống cây trồng miền Nam.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 34.800 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,23%
3. Mã chứng khoán giao dịch: SSC
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: Tài khoản 058C900099 tại công ty CP chứng khoán FPT (FPTS);
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 34.800 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,23%
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 34.800 cổ phiếu;
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
8. Mục đích thực hiện giao dịch: sử dụng kinh phí cho hoạt động phong trào Công đoàn
9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh.
10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 27/8/2018 đến ngày 27/9/2018.

Tải về
Thông báo.