Thông báo địa điểm họp Đại hội cổ đông thường niên 2016

Thông báo địa điểm họp Đại hội cổ đông thường niên 2016.
Vui lòng xem tại: Thongbao-Daihoi-codong-thuongnien-2016