TB ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Kính gửi:  – Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 – Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN.Tp.HCM

     Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) - Chi nhánh TP.HCM, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
1. Tên chứng khoán  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam
2. Mã chứng khoán   : SSC 
3. Mã ISIN               : VN000000SSC4
4. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phần
6. Sàn giao dịch       : HOSE
7. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2021.
8. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

     Nội dung thông báo cụ thể:
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông có 01 quyền biểu quyết.
  - Thời gian thực hiện: 01 buổi sáng, từ 08 giờ 00 ngày 23/4/2021 (thứ sáu)
  - Địa điểm họp: Tầng 8 tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
  - Nội dung họp:
+ Báo cáo HĐQT năm 2020;
+ Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020;
+ Báo cáo Ban Điều hành năm 2020 & kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021;
+ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ, chi trả cổ tức năm 2020;
+ Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
+ Tờ trình chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2021;

Tải về Thông báo
75/TB-NSHC và Nghị quyết 05/NQ-HĐQT