Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

Kính gửi:   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                  - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                   - Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam

Tải về Tài liệu
ĐHĐCĐ thường niên 2018