Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                 - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.