SSC công bố thông tin phát hành Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Quý Cổ đông công ty CP Giống cây trồng miền Nam

Công bố thông tin định kỳ

Nội dung thông tin công bố:
 
01. Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin phát hành Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho giai đoạn từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.

02. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 40.080.077.483 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 73.816.397.564 đồng

- Chênh lệch                              : -33.736.320.081 đồng

 
Lý do: Trong năm 2020 công ty chuyển thị trường lúa thuần 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long sang công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam (Vinarice) dẫn đến giảm doanh thu thuần, giảm lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.

Nay, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Tải về Công văn
107/CV-TCKT
Liên kết Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020