SSC - Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                 - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

 
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán 2021

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/7/2021, Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam đã lựa chọn và ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của SSC, dựa trên năng lực kiểm toán, dịch vụ khách hàng & mức phí kiểm toán.

Nay, Công ty Cổ phần giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tải về công văn
259/CV-NHSC