SSC Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020

Kính gửi:   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                   - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                   - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                   - Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam

Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020
 
– Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính “v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”.

Nay, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) công bố Báo cáo thường niên 2020 đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quý cổ đông theo đường dẫn: http://ssc.com.vn.
    
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: http://ssc.com.vn vào ngày 12/04/2021.

Tải về 138/CV-NSHC và Báo cáo thường niên 2020