Ông LÊ MINH CHÁNH

* Sinh năm: 1972

* Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư nông học.

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

* Quá trình công tác: 

−  1997–  2003: Công ty Giống cây trồng Miền Nam – Nhân viên nghiên cứu.
−  2003–2007: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Nhân viên nghiên cứu.
−  2007–2008: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu phát triển.
−  2008–2009: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Giám đốc trung tâm nghiên cứu.
−  2009–2016 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Giám đốc trung tâm nghiên cứu.
−  01/2017 – 10/2020: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất.
−  01/06/2021 – nay: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất.