Ông DƯƠNG QUANG SÁU

 * Sinh năm: 1975

 * Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành nông học.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
– 1998–2004: Trại giống cây trồng TW Đồng Văn – Nhân viên Kỹ thuật.
– 2005–2006: Phòng SX Cty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Sản xuất.
– 2006–2008: học Thạc sỹ tại học viện Nông Nghiệp Việt Nam.
– 2009–2010: Phòng SX Cty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Sản xuất.
– 2010–2012: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Trợ lý PTGĐ, Phó phòng SX.
– 2012–10/2013: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Trợ lý Tổng Giám đốc.
– 2013–2018: Công ty CP Giống cây trồng trung ương – Giám đốc phòng Sản  xuất.
– 01/01/2019 – nay: Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – Phó Tổng giám đốc.

– 25/06/2020 – nay: Công ty CP Giống cây trồng miền Nam – Ủy viên HĐQT.