Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam v/v nhất trí thông qua việc NSC thực hiện chào mua công khai cổ phiếu SSC

- Căn cứ  Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần (SSC);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC);
- Căn cứ Bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu SSC của công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC), ngày 02 tháng 3 năm 2018;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị;

 
QUYẾT NGHỊ
 
Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC) thực hiện chào mua công khai cổ phiếu công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) theo nội dung Bản đăng ký chào mua công khai, ngày 02 tháng 3 năm 2018 để nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài. Việc chào mua của công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương và chào bán của cổ đông khác phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc, các bộ phận nghiệp vụ thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tải về văn bản nghị quyết
04/NQ-HĐQT
Tải về công văn công bố thông tin 47/CV-NSHC