Nghị Quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302634683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 24/06/2002, thay đổi lần 9 ngày 09/05/2018;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ nội dung họp ngày 27/01/2020 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Trên cơ sở thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị;

 
Quyết Nghị
I/ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, với các nội dung chính sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 18/03/2020
2. Thời gian tổ chức: ngày 17/04/2020 (01 buổi sáng - thứ sáu)
3. Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo bổ sung sau.
4. Nội dung chính Đại Hội:
- Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, BKS năm 2019 & kế hoạch SXKD năm 2020.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2019.
- Tờ trình quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.
- Tờ trình về việc cổ phiếu SSC rời niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm của HĐQT (2015-2019) và chiến lược kinh doanh 2020-2025.
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm của Ban Kiểm soát (2015-2019).
- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (thủ tục đề cử, Danh sách ứng viên, Quy chế bầu cử, bầu cử).

II/ Giao cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Tải về Nghị quyết
05/NQ-HĐQT