Nghị Quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2018

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302634683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 24/06/2002, thay đổi lần 9 ngày 09/05/2018;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ nội dung họp ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Trên cơ sở thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị;

 
Quyết Nghị

I/ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, với các nội dung chính sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 13/03/2019
2. Thời gian tổ chức: ngày 11/04/2019 (01 buổi sáng - thứ năm)
3. Địa điểm tổ chức: Lầu 8, tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
4. Nội dung chính Đại Hội:
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính 2018 (đã kiểm toán).
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức và quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức thù lao cho HĐQT & BKS năm 2019.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.

II/ Giao cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Tải về Nghị quyết
03/NQ-HĐQT