Nghị Quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông bất thường


QUYẾT NGHỊ
 
I/. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, với các nội dung chính sau:
1. Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 14/9/2018
2. Thời gian tổ chức: ngày 10/10/2018 (01 buổi sáng - thứ tư)
3. Địa điểm tổ chức: Lầu 8, tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM.
4. Nội dung chính Đại hội: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:
   - Việc cổ phiếu SSC rời niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM;
   - Việc giảm vốn điều lệ công ty;
   - Phê chuẩn chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT đã có hiệu lực từ ngày 01/8/2018.

II/. Giao cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Tải về nghị quyết
16 NQ-HĐQT