Nghị Quyết của HĐQT SSC về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Trên cơ sở nhận định khó khăn chung của thị trường tiêu thụ lúa thuần, lúa lai tại Đồng bằng Sông Cửu Long, Hội đồng quản trị đánh giá khả năng để hoàn thành mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận sẽ không đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua. Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2019, cụ thể như sau:
1. Kế hoạch trước điều chỉnh:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính (VNĐ)

1

Doanh thu

720.000.530.000

2

Lợi nhuận trước thuế

117.639.840.252

3

Lợi nhuận sau thuế

93.523.673.000

4

Cổ tức/Vốn điều lệ (%)

0%


2. Kế hoạch sau điều chỉnh:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính (VNĐ)

1

Doanh thu

619.636.978.256

2

Lợi nhuận trước thuế

96.173.554.579

3

Lợi nhuận sau thuế

76.541.332.577


3. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Điều hành tập trung các giải pháp, nguồn lực để thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch điều chỉnh về doanh thu, lợi nhuận năm 2019. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua kế hoạch điều chỉnh này. Giao Tổng Giám đốc, Phụ trách Công bố thông tin thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.
 
Điều II: Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua & có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên của Nghị quyết theo đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Tải về Nghị quyết 
22/NQ-HĐQT