Nghị quyết của HĐQT công ty CP Giống cây trồng miền Nam về việc mua cổ phiếu quỹ của SSC


- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam.
- Căn cứ thực hiện ý kiến của Hội đồng quản trị đối với kiến nghị của cổ đông nhỏ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, ngày 10/10/2018.
- Căn cứ nội dung họp của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam ngày 24/01/2019 & thống nhất của các thành viên HĐQT.

 
Quyết Nghị

1. Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ của SSC:
Với mục tiêu giữ giá trị cổ phiếu của SSC trên thị trường chứng khoán và gia tăng số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ, HĐQT đã thống nhất thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ của SSC, cụ thể như sau:
- Số lượng: 500.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,70% tổng số cổ phiếu SSC đang lưu hành (đã trừ cổ phiếu quỹ của SSC hiện nay là 1.475.512 cổ phiếu).
- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận chưa phân phối để lại, thặng dư vốn và Quỹ Đầu tư phát triển của công ty tích lũy.
- Thời điểm mua: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thực hiện trong thời gian từ sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đến ngày 30/6/2019.
- Giá mua: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm thực hiện căn cứ theo diễn biến thị trường và theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên sàn giao dịch và/hoặc thỏa thuận.

2. Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm xây dựng phương án triển khai thực hiện để trình HĐQT phê duyệt, xúc tiến thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết này, đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Tải về văn bản Nghị quyết 
05 NQ-HDQT