Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam v/v thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền

Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty Cổ phần (SSC);
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302634683 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 24/6/2002, thay đổi lần 11 ngày 29/5/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 23/4/2021 ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam đã thông qua tỷ lệ chi trả 15%/năm;
Trên cơ sở thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị;

 
QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông SSC

   – Tên cổ phiếu         : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam.

   – Mã chứng khoán   : SSC

   – Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

   – Mệnh giá                : 10.000 đ/cổ phần

   – Tỷ lệ thanh toán cổ tức bằng tiền: 15% mệnh giá, tương ứng 1.500 đ/ cổ phần (tỷ lệ chi trả năm của 2020 là 15%)

   – Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách trả cổ tức): Ngày 23/6/2021

   – Ngày chi trả            : từ ngày 15/7/2021.

   –
Địa điểm thanh toán cổ tức như sau:

1. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức bằng tiền tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

2. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam.

  - Địa chỉ trụ sở chính : 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM

  - Văn phòng làm việc hiện tại: Lầu 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

  - Điện thoại: (028) 38442414 - Fax: (028) 38442387

Điều II: Giao cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Tải về Nghị quyết
11/NQ-HĐQT