Nghị quyết của HĐQT công ty Cổ Phần Giống cây trồng miền Nam v/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2018

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302634683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 24/6/2002,  thay đổi lần 9 ngày 09/05/2018;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Căn cứ nội dung họp Hội đồng quản trị ngày 19/12/2018 Công ty CP Giống cây trồng miền Nam;
- Trên cơ sở thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị;

 
QUYẾT NGHỊ
 
Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 cho cổ đông SSC
- Tên cổ phiếu        : Cổ phiếu công ty CP Giống cây trồng miền Nam
- Mã chứng khoán  : SSC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá               : 10.000 đ/cổ phần
- Tỷ lệ trả cổ tức     : 20% mệnh giá, tương ứng 2.000đ/cổ phần
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức : ngày 23/01/2019
- Thời gian chi trả                        : ngày 28/02/2019

Tải về văn bản nghị quyết
tại đây