Đăng ký ngày chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở GDCK Tp.HCM sang Sở GDCK Hà Nội

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 03/3/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK TP.HCM) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCK HN);

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 15/3/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Giống cây trồng miền Nam thông qua việc cho Công ty tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ SGDCK Tp.HCM sang SGDCK Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 96/CV-SSC, ngày 15/3/2021, của Công ty về việc Chuyển giao dịch cổ phiếu từ Sở GDCK Tp.HCM sang Sở GDCK Hà Nội.

Nay, Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam đăng ký chuyển giao dịch niêm yết như sau:

   1. Ngày giao dịch cuối cùng tại SGDCK TP.HCM : 23/3/2021.

   2. Ngày giao dịch dự kiến tại SGDCK Hà Nội : 30/3/2021.

Tải về Công văn
103/CV-SSC