Công ty CP Giống cây trồng Trung Ương công bố thông tin chào mua công khai cổ phiếu công ty CP Giống cây trồng miền Nam

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                 - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

Nội dung thông tin công bố:
- Công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC) đã nhận được công văn số 285/CV-CTG, ngày 05/4/2018 của công ty CP Giống cây trồng Trung ương (NSC) công bố thông tin chào mua công khai cổ phiếu của SSC và hồ sơ đính kèm.
- Nay, công ty CP Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Việc chào mua công khai của công ty CP Giống cây trồng Trung ương và chào bán của cổ đông khác thực hiện theo Bản hướng dẫn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu SSC của công ty CP Giống cây trồng Trung ương (NSC) đã công bố trên trang web của NSC và thực hiện đúng quy định của pháp luật có liên quan.

Tải về văn bản công bố thông tin
111/CV-NSHC
Tải về thông báo chào mua công khai cổ phiếu SSC
Tải về văn bản công bố thông tin Chào mua công khai cổ phiếu SSC
Tải về văn bản chấp thuận của UBCK 2055/UBCK-QLCB
Tải về công văn trả lời của NSC 285/CV-CTG
Tải về văn bản hướng dẫn chào mua công khai
Tải về Giấy đăng ký bán
Tải về Giấy hủy đăng ký bán