Công bố thông tin về việc giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu:
1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu (đầy đủ): Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam.
2. Mã chứng khoán: SSC.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ: 149.923.670.000 đồng.
5. Nơi mở tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
 - Số hiệu tài khoản: 003C074345
6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302634683.
7. Ngành nghề kinh doanh chính: Nghiên cứu, sản xuất kinh doanh hạt giống cây trồng. Mã ngành: 7210
8. Sản phẩm/dịch vụ chính: hạt giống bắp, lúa, rau, đậu.
9. Tổng mức vốn kinh doanh: 149.923.670.000 đồng.

II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu:
1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.475.512 cổ phiếu.
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: tối đa 500.000 cổ phiếu (tỷ lệ 3,70% số cổ phần đang lưu hành của SSC).
3. Mục đích mua lại cổ phiếu: giữ giá trị cổ phiếu của SSC trên thị trường chứng khoán & gia tăng số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ, giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông.
4. Nguồn vốn: theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018, tổng vốn dự kiến dùng để mua lại cổ phiếu quỹ là 296.477.370.384 đồng.
5. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 17/04/2019 đến 17/05/2019.
6. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
7. Nguyên tắc xác định giá: Giá đặt mua < Giá tham chiếu + (giá tham chiếu x 50% biên độ dao động giá cổ phiếu).
8. Số lượng đặt mua hàng ngày: Trong mỗi ngày giao dịch, công ty giao dịch cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh chỉ được đặt lệnh giao dịch với tổng khối lượng tối thiểu 3% và tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với UBCKNN.
9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

Tải về công văn 
73 CV-NSHC và 74 CV-NSHC