Công bố thông tin về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ngày 26/6/2019, để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính năm 2019 của SSC, dựa trên năng lực kiểm toán, dịch vụ khách hàng và mức phí kiểm toán.

Nay, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tải về Công văn
237/CV-NSHC