Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Hà Nội

Căn cứ Quyết định số: 02/QĐ-HĐQT, ngày 23/6/2017 v/v chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Giống cấy trồng miền Nam, nội dung cụ thể:
- Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: 0302634683-005, thay đổi lần thứ 4, ngày 24/10/2016;
- Địa chỉ: 489/14 phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Tp.Hà Nội
- Số điện thoại: 04.38274343 - Fax: 04.36500762
- Thời điểm chấm dứt hoạt động: Từ ngày 01/7/2017
- Lý do chấm dứt: Thực hiện theo nội dung tái cấu trúc của công ty, sáp nhập vào công ty mẹ.
Tải về Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hà Nội