Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc - tháng 5/2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                 - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                 - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

 
Công bố thông tin bất thường về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc

- Căn cứ Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT, ngày 24/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam v/v kiện toàn nhân sự cấp quản lý;

- Ngày 26/5/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Nam, sinh năm 1977, Thạc sỹ Tài chính hiện đang là Quyền Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 01/6/2021 (Quyết định số: 03/QĐ-HĐQT, ngày 26/5/2021 - kèm theo);

- Ngày 26/5/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Minh Chánh, sinh năm 1972, Kỹ sư Nông học giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Sản xuất Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 01/6/2021 (Quyết định số: 04/QĐ-HĐQT, ngày 26/5/2021 - kèm theo);

- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính "v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán".

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Tải về Công văn
199/CV-NSHC ; Quyết định của HĐQT : 03/QĐ-HĐQT & 04/QĐ-HĐQT