Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc SSC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam

Nội dung thông tin công bố:

   Ông Nguyễn Hoàng Anh - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Quyền Tổng Giám đốc được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, hiệu lực kể từ ngày 16/5/2019 (Quyết định số 02/QĐ-HĐQT, ngày 16/5/2019 - đính kèm).

   Nay, Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tải về công văn
135/CV-NSHC