Công bố thông tin về quyết định xử phạt hành chính về thuế

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/5/2019, công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã chứng khoán SSC) đã nhận được Quyết định số 2217/QĐ-CT ký ngày 25/4/2019 của Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh về việc xử phạt hành chính về thuế, sau khi Cục Thuế Tp.HCM hoàn tất việc ký biên bản kiểm tra và quyết toán thuế của công ty giai đoạn 2017-2018. Nội dung của Quyết định số 2217/QĐ-CT về việc xử phạt hành chính về thuế, cụ thể như sau:
     ♦ Truy thu thuế là:    166.274.222 đồng.
     ♦ Phạt vi phạm hành chính thuế là:   33.744.219 đồng.
     Tổng cộng:   200.018.441 đồng.

Công ty sẽ tiến hành nộp tiền theo đúng thời hạn yêu cầu của nội dung Quyết định số 2217/QĐ-CT. Nay công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tải về công văn
110 CV-TCKT