Công bố thông tin v/v chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                - Quý Cổ đông công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam

Nội dung thông tin công bố:
   Ngày 22/6/2018, công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC) đã ký hợp đồng với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam v/v cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của SSC, dựa trên năng lực kiểm toán, dịch vụ khách hàng & mức phí kiểm toán.

   Nay, công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Tải về văn bản công bố thông tin 
197/CV-NSHC