Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi:   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                   - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                   - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                   - Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam

Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
 
   Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã chứng khoán SSC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 23/4/2021. Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

   Nay, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quý cổ đông trên trang web:
http://ssc.com.vn/

Danh sách tài liệu tải về:
01. 
138/CV-NSHC ;
02. 
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 ;
03. Đơn từ nhiệm bà Lương Mai Phương ;
04. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát ;
05. Tờ trình bầu bổ sung nhân sự Ban Kiểm soát ;
06. Đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban Kiểm soát