Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự tháng 3/2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                 - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

 
Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) đã thông qua việc miễn nhiệm ông Trịnh Minh Hợp - tiến sỹ Di truyền và Chọn giống cây trồng, thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Nghiên cứu kiêm Giám đốc chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng miền Nam (SRC), hiệu lực kể từ ngày 01/03/2019 (Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT, ngày 28/02/2019 của Hội đồng quản trị kèm theo).

Nay, Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty (http://www.ssc.com.vn) vào ngày 01/03/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tải về nội dung thông tin
tại đây