Công bố thông tin bất thường về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Kính gửi:- Ủy ban chứng khoán nhà nước
                 - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

 
Công bố thông tin bất thường về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam đã được Hội đồng quản trị miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nguyện vọng, hiệu lực kể từ ngày 14/10/2019 (Nghị quyết số: 19/NQ-HĐQT, ngày 12/10/2019 - kèm theo).

Nay, Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/10/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tải về nội dung Công văn 430/CV-NSHC