Công bố thông tin bất thường - SSC thay đổi nhân sự

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
     - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
     - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam
Công bố công thông tinbất thường về việc thay đổi nhân sự
Tải về nội dung thông tin tại đây