Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2018

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                - Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam

– Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã chứng khoán SSC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào ngày 16/04/2019. Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Nay, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quý cổ đông theo đường dẫn dưới đây.

Tải về công văn
78/CV-NSHC và Báo cáo thường niên 2018