Công bố công thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
     - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
     - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam 
Công bố công thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu
Tải về nội dung thông tin tại đây