Công bố công thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự tháng 7/2018

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                 - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

Công bố công thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự
 
Nội dung thông tin công bố:
1. Ông Bùi Quang Sơn - Kỹ sư Trồng trọt, thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2015-2019), được Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm theo nguyện vọng, hiệu lực kể từ ngày 01/8/2018 (Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT, ngày 28/7/2018-kèm theo).

2. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, hiện đang là Quyền Tổng Giám đốc công ty được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm là ủy viên Hội đồng Quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam (nhiệm kỳ 2015-2019), hiệu lực kể từ ngày 01/8/2018 (Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT, ngày 27/8/2018 - kèm theo);

3. Ông Nguyễn Đình Nam - Thạc sỹ Tài Chính, Kế toán trưởng công ty được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản trị kiêm Giám đốc Kế hoạch Đầu tư, Công ty CP Giống cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 01/8/2018 (Quyết định số 05/QĐ-HĐQT, ngày 28/7/2018 - kèm theo).

4. Bà Đoàn Xuân Khánh Quyên - Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Phó phòng Tài chính Kế toán được Hội đồng Quản trị công ty phê chuẩn & Tổng Giám đốc bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty CP Giống cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 01/8/2018 (Quyết định số 392/QĐ-NSHC, ngày 28/7/2018 - kèm theo).

Tải về văn bản công bố thông tin
tại đây.