Công bố công thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự tháng 01/2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                 - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

 
Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi Phó Tổng Giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

Theo nguyện vọng cá nhân, công ty CP Giống cây trồng miền Nam đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Đình Nam - Thạc sỹ Kinh tế - Phó Tổng Giám đốc Quản trị kiêm Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư, hiệu lực kể từ ngày 20/01/2020 để chuyển sang làm việc tại Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam (VinaRice).

Nay, công ty CP Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Tải về văn bản công bố thông tin
09/CV-NSHC