CBTT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc - tháng 10/2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                 - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

 
Công bố thông tin bất thường về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Minh Chánh - Kỹ sư Nông học, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Sản xuất - Quản lý Chất lượng kiêm Giám đốc Sản xuất theo nguyện vọng cá nhân, vì lý do sức khỏe. Hiệu lực kể từ ngày 10/10/2020 (Nghị quyết số: 20/NQ-HĐQT, ngày 06/10/2020 của Hội đồng quản trị kèm theo).

Nay, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tải về nội dung thông tin 
287/CV-NSHC