CBTT bất thường về việc thay đổi Tổng Giám đốc

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                 - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi Tổng Giám đốc

1. Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam đối với ông Nguyễn Hoàng Anh – Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, hiệu lực kể từ ngày 14/8/2019 (Quyết định số: 05/QĐ-HĐQT, ngày 14/8/2019- kèm theo).

2. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sỹ – Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam giữ chức vụ  Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 14/8/2019 (Quyết định số 06/QĐ-HĐQT, ngày 14/8/2019 - kèm theo).

Nay, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tải về nội dung thông tin 
322/CV-NSHC