Bổ sung địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

Bổ sung địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016.
Vui lòng xem tại: Bosung-diadiem-tochuc-Daihoi-codong-thuongnien-2016