Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Vào ngày 02/4/2018 tại tầng 8, tòanhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 do công ty CP Giống cây trồng miền Nam tổ chức với thành phần tham dự:
+ Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:
    - Bà Lê Thị Lệ Hằng               -  Chủ tịch HĐQT.
    - Ông Đỗ Bá Vọng                  -  Ủy viên HĐQT.
    - Ông Bùi Quang Sơn             -  Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
    - Ông Nguyễn Khánh Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm soát.
+ Đại diện Công ty Kiểm toán: Ông Trần Nam Dũng - Phó Tổng Giám đốc, công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
+ Cổ đông tham dự: Tổng số 34 cổ đông, trong đó hiện diện 25 cổ đông và ủy quyền 09 cổ đông, cổ phần hiện diện 12.530.358 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.70% trên số cổ phần có quyền biểu quyết 12.530.358 cổ phần (đã loại trừ cổ phiếu quỹ).

Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
- Báo cáo kết quản hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2017.
- Thông qua tờ trình quyết toán  thù lao cho HĐQT & BKS năm 2017 & Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2018.
- Thông qua tờ trình ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.
- Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.

Tải về Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
01/BB-ĐHĐCĐ
Tải về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 01/NQ-ĐHĐCĐ