Báo cáo tình hình quản trị công ty SSC 6 tháng đầu năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                - Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

Căn cứ Thông tư số 155/2015, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính “v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”. Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam báo cáo tình hình quản trị Công ty  6 tháng đầu năm 2018.

Tải về văn bản báo cáo
04/BC-HĐQT